Wettelijke vermeldingen

1- ALGEMEEN

De producten SAN’UP worden verkocht onder de voorwaarde dat de klant onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt. Elke bestelling, aankoop of betaling door de klant staat gelijk aan de aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden, alsook van de tarieven van SAN’UP die van toepassing zijn op de koopwaar, ongeacht de algemene aankoopvoorwaarden van de klant en de vermeldingen op zijn eigen bestelbonnen. SAN’UP behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2- VERZENDING – VERANTWOORDELIJKHEID – EIGENDOM

De koopwaar reist op risico van SAN’UP, ongeacht de vervoerwijze. De risico’s (in het bijzonder op schade of verlies) worden op het moment van de levering overgedragen aan de klant. De eigendom van de koopwaar wordt overgedragen op de datum van overdracht van de risico’s.

De leveringstermijn begint te lopen bij de ondertekening van de overeenkomst, op voorwaarde dat SAN’UP over alle gegevens voor de levering beschikt. Verder moet de klant al zijn wettelijke plichten hebben nageleefd. De leveringsdata die SAN’UP aanvaardt, hebben een louter indicatieve waarde.

SAN’UP is evenmin verantwoordelijk voor de niet-levering of een vertraging in de uitvoering van de verkoop wanneer deze niet-uitvoering of vertraging te wijten is aan een geval van overmacht. Worden contractueel gelijkgesteld met een geval van overmacht, ook al voldoen ze niet aan de wettelijke en door de rechtsmacht erkende voorwaarden: staking, gedeeltelijke of volledige werkonderbreking, lock-out, brand, aardbeving, orkaan, explosie, revolutie, embargo, opstand, interventie van de burgerlijke of militaire overheid, terrorisme, afstemming op de reglementen of ordonnanties van regeringen en oorlogsdaden, tijdelijke moeilijkheid of onvermogen om te exporteren, te importeren, te vervoeren, totale of gedeeltelijke stopzetting van de gebruikelijke bevoorradingsbronnen van grondstoffen en energie die nodig zijn voor de fabricatieprogramma’s.

3- KLACHTEN

Elk klacht betreffende de overeenstemming van het aantal colli met de leveringsbon van de vervoerder of zichtbare schade aan de colli moet op het moment van de levering worden meegedeeld aan de vervoerder.

Bij schade, ontbrekende artikelen of elke andere klacht moet de klant de nodige vaststellingen doen en zijn voorbehoud schriftelijk bevestigen aan de klantendienst van SAN’UP, binnen de twee (2) werkdagen volgend op de ontvangst van de koopwaar.

Na afloop van deze termijn wordt aangenomen dat de hoeveelheid en de kwaliteit van de koopwaar voldoet en wordt deze noch teruggenomen, noch omgeruild. Elk voorbehoud dat telefonisch wordt meegedeeld, moet schriftelijk bevestigd worden, binnen dezelfde termijn. Het voorbehoud moet duidelijk, nauwkeurig en gedetailleerd zijn. De term “beschadigd” of “in slechte staat” volstaat niet.

Teruggestuurde koopwaar wordt enkel aanvaard met het voorafgaand en schriftelijk akkoord van SAN’UP binnen de tien (10) dagen volgend op de ontvangst van de koopwaar door de klant.

Elke retour gebeurt op risico van de koper.

SAN’UP vervangt de geleverde koopwaar waarvan de klant het conformiteitsgebrek heeft bewezen, op eigen kosten.

4- PRIJZEN EN FACTURATIE

De koopwaar wordt gefactureerd tegen de tarieven en voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling. SAN’UP licht zijn klanten met de middelen van zijn keuze in over zijn nieuwe tarieven. De prijzen zijn exclusief taksen, verkoop- en leveringskosten en andere uitgaven die voor rekening van de klant zijn.

5- BETALING

De facturen zijn betaalbaar vijftien (15) dagen na de factuurdatum, via incasso of overschrijving. Er wordt geen korting toegekend bij vervroegde betaling.

Bij betalingsincident of onbetaalde schuldvorderingen, wordt geen korting toegekend bij de betaling van deze schuldvorderingen.

Onverminderd het voorgaande behoudt onze vennootschap zich het recht voor om elke lopende bestelling zonder vooropzeg of vergoeding op te schorten of te annuleren indien de klant een enkele vervallen factuur niet betaalt of de betalingsvoorwaarden niet naleeft.

Laattijdige betalingen geven aanleiding tot de betaling van een boete van 15% van de totale onbetaalde sommen en een verwijlintrest tegen de rentevoet die wordt verduidelijkt in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de dag volgend op de vervaldatum die op de factuur staat en dit, automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij de eerste herinnering bedragen de kosten 5 EUR en bij elke latere herinnering, 50 EUR.

Bij stopzetting van de activiteit van de officina ten gevolge van een inbreng in vennootschap, een fusie, een overname, een overdracht van het handelsfonds, een verandering van de controle (in de zin van het Wetboek der vennootschappen) en in het algemeen, elke verrichting die het vermogen aanzienlijk zou veranderen, worden alle schuldvorderingen van SAN’UP onmiddellijk opeisbaar.

Bij wijziging van de situatie van de klant om welke reden ook, of betalingsincident of laattijdige betaling of wetgevende evolutie, heeft SAN’UP de mogelijkheid om de toegekende betalingstermijnen te wijzigen of waarborgen te eisen, ook voor de lopende bestellingen.

6- VOORWAARDEN VOOR HET TERUGSTUREN VAN PRODUCTEN

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van de partijen worden vervallen producten noch teruggenomen, noch omgewisseld.

7- GELDEND RECHT – RECHTSMACHT

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten met SAN’UP. De rechtbank van koophandel van LUIK is als enige bevoegd voor betwistingen betreffende de uitvoering van de bestellingen door SAN’UP.

8 – NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een van de bedingen van onderhavige algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere bedingen die van toepassing blijven.